CHARAKTERYSTYCZNE WŁASNOŚCI

Tendencja do wewnątrzgatunkowej agresji w sto­sunku do osobników spoza grupy prowadzi do powsta­wania oddzielnych okręgów poruszania się grup lub terytorializmu grupowego, tak jak ma to miejsce u hie­ny.Gromadzenie żywności w pniach drzew, w wodzie lub pod kamieniami może występować na terenie, w obrębie którego przemieszcza się grupa.Jeżeli przeniesiemy te charakterystyczne własności na obraz przypuszczalnych technik łowieckich homini­dów, powstały na podstawie obserwacji szympansów, otrzymamy wizerunek procesu niezwykle przypomina­jący to, z czym mamy do czynienia u ludów prymityw­nych. Źródła międzygrupowej agresji i wojen dają się z niego łatwo wywieść, jeśli weźmie się pod uwagę wpływ niedoboru żywności na stosunki pomiędzy gru­pami zajmującymi sąsiadujące terytoria. W literaturze na temat ewolucji społecznej człowieka pojawia się dziś wiele prac poświęconych sposobowi, w jaki praludzkie naczelne z wolna przekształciły się w pierwszych ludzi. Zawarte w nich rozważania wyko­rzystują różnorodne dane, analogie i teorie przyjmowa­ne za punkt wyjścia. Istotnie, możemy wyobrazić sobie być może niezbyt dokładnie, ale przynajmniej w za­rysie — sposób, w jaki społeczeństwo ludzkie wyłoniło się ze społeczeństw zwierzęcych. Ta właśnie sprawa budzi jednak niepokój.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply