ELEMENTY REPERTUARÓW

Elementy repertuaru komunikacyjnego zle­wają się jednakże z kulturowo wykształconymi sposo­bami ekspresji, co powoduje powstanie złożonych kodów obyczajowych, za których pomocą dokonuje się komunikacja afektywna w danym społeczeństwie.Psychogenetyczne badania nad szczurami, psami i ptakami wskazują, że takie wyznaczniki zachowania się, jak inteligencja w pokonywaniu labiryntu, łagod­ność lub dzikość, czy inne aspekty temperamentu, są przekazywane genetycznie i mogą być selekcjonowane przez eksperymentalne krzyżowanie. Prawdopodobne jest, że motywacyjne cechy człowieka — ujawniające się w użyciu siły, w okrucieństwie czy agresji — są wy­nikiem doboru naturalnego, który przebiegał w ciągu stuleci jego zbieracko-łowieckiej egzystencji. Nakłada­ją się one jednakże na dawniejszy, wegetariański styl życia i wzory emocjonalne zbliżone do tych, które cha­rakteryzują szympansa. To wyjątkowe połączenie po­dlega z kolei wpływowi szeregu regulatorów kulturo­wych, wyrażających się w legitymizujących zachowanie się systemach wartości.Etologiczna teoria motywacji, która powstała w latach trzydziestych, używana była jako argument na rzecz tego, że skoro cechy temperamentalne są dziedzi­czne, to przyjąć należy pewne szczególne, oparte na „teorii instynktu”, interpretacje sposobów regulacji zachowania się. Poglądy Lorenza dotyczące motywacyj­nej regulacji agresji są szeroko podawane w wątpli­wość , a on sam nadal powtarza  pomysły, których podstawowe elementy wywodzą się z innego okresu jego działalności.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply