FORMOWANIE GRUP

Przypuszcza się, że formowanie grup w sprzyjających warunkach środowiskowych może być elementem obrony przed polującymi na małpy orłami.Inny przykład: to, czy małpy indyjskie, langury, wy­stępują w grupach zawierających jednego czy wiele samców, zależy od charakteru środowiska i liczby małp w stosunku do dostępnych zasobów żywności. W prze­glądzie literatury przedmiotu Crook wykazuje przy po­mocy prostych modeli teoretycznych, jak przejście od grup zawierających wiele samców do grup zawierają­cych jednego samca zależeć może od zmian obfitości zasobów żywnościowych, ich dostępności, rozproszenia i sezonowych wahań występowania . (…)Ogólne porównanie organizacji społecznych różnych gatunków przy uwzględnieniu charakterystyki zaso­bów wskazuje, że organizacje te mogą być uważane za wynik przystosowania się do środowiska. Porównania zasadniczych cech tych organizacji społecznych prowa­dzą więc do sformułowanych w kategoriach ewolucyj­nych hipotez, dotyczących ich genezy oraz sposobów dziedziczenia i rozprzestrzeniania się. Organizacja spo­łeczna jawi się jako zbiorczy wynik dziedziczonych sposobów zachowania się osobników, w których wyni­ku powstają maksymalizujące osobniczą skuteczność reprodukcyjną wzory rozmieszczenia i wzajemnych stosunków. W ten sposób rozpatrywać można złożone systemy wychowywania młodych, jeśli jako ich podsta­wową własność potraktuje się wkład rodziców w za­pewnienie potomstwu przetrwania do czasu osiągnięcia przez riie wieku reprodukcyjnego.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply