HIERARCHIA WŁADZY

Jeżeli ktoś uważa, że hierarchia władzy jest zjawiskiem historycz­nym, które zaniknie w nowych społeczeństwach przy­szłości, będzie przeciwstawiał się arogancji i samowoli władzy tylko do czasu, gdy ruch społeczny czy partia, do której należy, zdobędzie władzę absolutną (…) Jeśli zaś, wręcz przeciwnie, uważa się, że struktury władzy politycznej będą istnieć niezależnie od tego, jakie ruchy społeczne czy partie dojdą do władzy i niezależnie od zachodzących zmian społeczno-ekonomicznych, struk­tura działania systemu rządów będzie problemem na­glącym i zawsze aktualnym — zwłaszcza dla zdecydo­wanej większości ludzi, którzy nie są członkami „hie­rarchii centralnej”.W tym kontekście należy ponownie rozważyć złożo­ny, przystosowawczy charakter dominacji u innych poza człowiekiem naczelnych — na przykład zamiesz­kujących sawannę pawianów. Samce należące do hie­rarchii centralnej utrzymują porządek w stadzie, bro­nią samic i potomstwa przed drapieżnikami, kierują ruchami grupy- i przypuszczalnie są najaktywniejsze seksualnie — przekazując w ten sposób potomstwu ge­netyczne komponenty swoich ponadprzeciętnych zdol­ności do współpracy, inteligentnego przywództwa i agresywnej obrony.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply