HISTORYCZNE ZMIANY

Historyczne zmiany organizacji społecznej wymagają wyjaśnienia o wiele obszerniejszego niż to, które poja­wia się w neodarwinowskiej analizie ewolucji cech morfologicznych. Zgodnie z neodarwinizmem dobór środowiskowy — poprzez międzypokoleniową elimina­cję nieodpowiednich cech — progresywnie oddziałuje na stosunkowo bierny materiał genetyczny. Jednakże zmiany w organizacji społecznej związane są raczej z programowaniem zachowania się, a nie tylko z jego se­lekcją czy eliminacją. Poprzez utrwalenie wytworzo­nych tradycji programowanie to wyznacza kolejne, po­drzędne programy. Dotyczą one środowiska społeczne­go, w którym następuje selekcja zachowań. Tak więc, aby można było objąć tę złożoność, należy rozszerzyć argumentację wyjaśniającą.Jeżeli chodzi o człowieka, Talcott Parsons utrzymuje, że dla celów analizy można wydzielić cztery poziomy, na których powstaje informacja mająca wpływ na pro­cesy społeczne . Poziomy te są następujące: organicz­ny, osobniczy (dotyczący temperamentu, osobowości i charakteru), społeczny i kulturowy. Różnią się one rolą, jaką odgrywają w funkcjonowaniu systemu jako całoś­ci. Organizm i osobowość wchodzą ze sobą w interak­cje, co prowadzi do indywidualnego przystosowania się przyswojenia zachowań nastawionych na osiąganie odpowiednich celów; na poziom społeczny natomiast składają się czynniki integrujące wzory interakcji i związków międzyosobniczych.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply