MAŁO PRAWDOPODOBNE ZMIANY

Długotrwała stabilizacja przestrzennego rozkładu grup i tradycji związków międzyosobniczych zapewnia istnienie środowiska społecznego, w którym zwierzęta rozmnażają się i wychowują młode. Możemy oczeki­wać, że te cechy genetyczne, które stanowią podstawę własności temperamentalnych wyznaczających biolo­gicznie skuteczne zachowanie się w danych warunkach społecznych, będą przedmiotem pozytywnej selekcji. Oczywiście — dobór przebiegać będzie w taki sposób tylko wówczas, gdy normy społeczne wykazują stabil­ność przez wiele pokoleń; do tego z kolei niezbędna jest długotrwała stabilność środowiska. Takie warunki nie są jednakże w pewnych okolicach rzadkością — na przykład na porośniętych tropikalnym lasem deszczo­wych obszarach w dorzeczu Amazonki — a zarówno stopniowe zmiany, jak i stabilizacja cech wydają się wysoce prawdopodobnymi mechanizmami w historii ewolucji.Mało prawdopodobne jest, by zmiany rozkładu przestrzennego populacji (stanowiącego jeden z aspek­tów organizacji społecznej) występowały niezależnie od zmian społecznej dynamiki. Tak więc zarówno warunki środowiskowe, jak i społeczne wywierają naciski selek­cyjne, które opisuje się w odniesieniu do różnorakich kategorii doboru seksualnego.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply