MIŁOŚĆ ŁĄCZY SIĘ Z NIENAWIŚCIĄ

images (2)

Miłość łączy się z nienawiścią, agresja ze strachem, ekspansywność z ugodowością i tak dalej. Kombinacje takie istnieją nie tyle, by przy­czyniać się do szczęścia i przeżywalności osobnika, ile maksymalnie sprzyjać przekazywaniu sprawujących kontrolę genów. Te dwoistości uczuć powstają w wyniku działania przeciwstawnych nacisków na jednostki doboru natu­ralnego. Ich genetyczne konsekwencje zostaną dokład­niej omówione w dalszych partiach książki. Na razie wystarczy zauważyć, że co jest dobre dla osobnika, może być zgubne dla rodziny; co zachowuje rodzinę, może być niemiłe zarówno dla osobnika jak i plemie­nia, do którego należy rodzina; co sprzyja plemieniu, może osłabiać rodzinę i niszczyć osobnika i tak dalej w różnych kombinacjach poziomów organizacji. Działa­nie doboru w przeciwstawnych kierunkach wobec tych różnych jednostek powoduje, że pewne geny zwiększają swoją liczebność i są utrwalane, inne zanikają, a kom­binacje jeszcze innych utrzymywane są w stałych pro­porcjach. Zgodnie z niniejszą teorią, niektóre z genów będą odpowiadać za stany emocjonalne, które odzwier­ciedlają równowagę między przeciwstawnie działający­mi na różnych poziomach czynnikami doboru natural­nego.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply