MORALNOŚĆ GENU

images (1)
Z ośrodków tych pochodzą wszystkie wy­pełniające naszą świadomość emocje nienawiść, mi­łość, poczucie winy, strach i inne, do których zwracają się etycy, pragnący przy pomocy intuicji określić normy dobra i zła. Jesteśmy wobec tego zmuszeni zapytać, skąd wzięły się podwzgórze i układ rąbkowy? Powstały one w wyniku ewolucji drogą doboru naturalnego. Aby w pełni wyjaśnić etykę i etyków, jeśli nie epistemologię i teoretyków poznania, należy przyjąć wszystkie kon­sekwencje tego prostego twierdzenia biologicznego. Eg­zystencja osobnika czy samobójstwo, które ją kończy, nie jest głównym problemem filozofii. Zespół podwzgó- rzowo-rąbkowy automatycznie odrzuca taką logiczną redukcję, przeciwstawiając jej poczucie winy i altru­izm. W ten sposób ośrodki kontrolujące emocje w móz­gu filozofa są mądrzejsze niż jego solipsystyczna świa­domość, ponieważ „wiedzą”, że w ewolucyjnej skali czasu pojedynczy organizm prawie nic nie znaczy. Zgo­dnie z darwinowskim poglądem organizm nie żyje dla siebie. Jego podstawowym zadaniem nie jest nawet re­produkcja podobnych do niego organizmów; reprodu­kuje geny, a sam służy jako chwilowy nośnik. Każdy organizm powstały drogą rozmnażania płciowego jest wyjątkowym, przypadkowym zestawem genów wybra­nych z wszystkich genów, tworzących gatunek. Dobór naturalny jest procesem, przy pomocy którego pewne geny zyskują przewagę w kolejnych pokoleniach nad innymi genami o tych samych pozycjach w chromoso­mie.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply