MOŻLIWE IMPLIKACJE NORMATYWNE

Jeśli przeto zgodnym z naturą człowieka jest życie w li­cznym społeczeństwie, koniecznym jest, by istniała wśród ludzi (władza), rządząca gromadą” .Myślę, że konkluzja ta stanowi odpowiednią podsta­wę teoretyczną dla rozważań na temat politycznego zo­bowiązania (political obligation) oraz problemów zwią­zanych z kształtowaniem takich instytucji politycz­nych, które by w optymalny sposób reagowały na po­trzeby i oczekiwania ludzi. W ostatniej części niniej­szych rozważań zajmować się będę przede wszystkim politycznym zobowiązaniem.Wielcy antenaci współczesnej myśli politycznej — Hobbes, Locke i Rousseau — opierali się w swoich pra­cach na tej samej, doniosłej przesłance: całkowicie sztucznym, wyrozumowanym, przypadkowym charakte­rze wszelkiej władzy politycznej. Mimo poważnych róż­nic, jakie ich dzielą, wszyscy trzej teoretycy zaprzecza­ją temu, że struktury dominacji i uległości wywodzą się z ludzkiej natury, i zgodnie przyznają, że podstawowe pytanie brzmi: czym można uzasadnić istnienie jakie­gokolwiek zwierzchnictwa czy zobowiązania politycz­nego? Odpowiedź jest ta sama u wszystkich trzech: wy­łącznie zgodą jednostek. Hobbes i Locke, kierując się racjami porządku i sta­bilności politycznej, znacznie ograniczyli zakres stoso­wania tej zasady (Hobbes ograniczył go, w gruncie rze­czy, prawie do zera).

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply