NAUKI SPOŁECZNE

images (5)

Twierdzenie, że socjologia i inne nauki społeczne, podobnie zresztą jak i nauki hu­manistyczne, są ostatnimi gałęziami biologii oczekują­cymi na włączenie do Nowoczesnej Syntezy, nie jest przesadą. Jedną z funkcji socjobiologii jest wobec tego przeformułowanie podstaw nauk społecznych tak, aby można je było włączyć do Nowoczesnej Syntezy. Przy­szłość pokaże, czy nauki społeczne dadzą się w ten spo­sób zbiologizować.Pozwólmy sobie spojrzeć na człowieka z całą swobo­dą przyrodników, tak jak gdybyśmy byli zoologami z innej planety układającymi katalog ziemskich gatun­ków społecznych. Przy takim makroskopowym spojrze­niu nauki społeczne i humanistyczne okazują się jedy­nie wyspecjalizowanymi gałęziami biologii; historia, biografia i beletrystyka stają się protokołami badań nad etologią człowieka, natomiast antropologia, łącznie z socjologią, tworzą socjobiologię jednego z gatunków naczelnych. Jeśli idzie o charakterystykę ekologiczną, Homo sa­piens jest bardzo szczególnym gatunkiem. Z wszystkich naczelnych ma najszerszy zasięg geograficzny oraz naj­większe zagęszczenie lokalne. Wnikliwy ekolog z in­nej planety nie zdziwiłby się odkryciem, że istnieje tyl­ko jeden gatunek Homo. Współczesny człowiek zajął wszelkie możliwe dla hominidów nisze ekologiczne. Dwa lub więcej gatunków hominidów współistniało w przeszłości, kiedy człowiekomałpa australopitek i za­pewne pierwotny Homo żył w Afryce. Jednak jedna tyl­ko linia ewolucyjna przetrwała do czasów późnego plejstocenu i uczestniczyła w powstaniu najbardziej ro­zwiniętych cech społecznych i człowieka.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply