ODMIENNE TYPY DYNAMIKI SPOŁECZNEJ

Przeprowadzane dawniej klasyfikacje organizacji społecznych należących do naczelnych małp wąskono- sych uwzględniały dwa typy grup, w których zachodzi­ła reprodukcja i wychowywanie potomstwa. Były nimi: grupa, w skład której wchodzi wiele samców (ich związ­ki zorganizowane są zgodnie z hierarchią statusu spo­łecznego; w grupach tego rodzaju jest duża liczba samic i młodych), oraz jednostka reproduktywna, w któ­rej jest tylko jeden samiec (ściśle związane ze sobą sa­mice łączą się z jednym reproduktorem). W badaniach porównawczych gatunki bądź populacje występujące na danym terenie włączano często do jednej z tych dwóch kategorii organizacji społecznej. Badania nad wzorami interakcji, dotyczące stosunków społecznych w tego rodzaju grupach, wykazują jednakże, iż nawet wówczas, gdy organizacje strukturalne opisywane w kategoriach rozkładu przestrzennego i więzi seksual­nych są na poziomie opisu bardzo zbliżone, leżące u podstaw tych organizacji typy dynamiki społecznej mogą wykazywać uderzające różnice. Najlepszym tego przykładem może być porównanie społeczności pawia­na płaszczowego (Papio hamadryas) i pawiana dżelada (Theropithecus gelada) .

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply