PORÓWNANIE ZE SOBĄ ORGANIZACJI

Pro­wadzone z ukrycia łowy na dużych terenach wydają się wykazywać powinowactwo z polowaniem na owady w lasach, natomiast tendencje stadne i życie w koloniach, dzięki wymianie informacji w miejscach gromadzenia się ptaków, ułatwiać mogą odnajdywanie rozrzuconych nieregularnie terenów obfitujących w nasiona. Poliga­mia ptaków sawanny koreluje z ogromnym wzrostem ilości pokarmu w porze deszczowej, pozwalającym sa­micom prawie samodzielnie wychowywać młode, pod­czas gdy samce dążą do maksymalizacji czasu i energii przeznaczanych na zachowania związane z reproduk­cją. Co więcej, mimo że pokazy godowe różnych gatun­ków zawierają porównywalne, genetycznie przekazy­wane elementy, ich struktura jest w każdym z gatun­ków odmienna, w zależności od umiejscowienia, wi­doczności i konstrukcji gniazda. B. Nelson wykazał w swoich badaniach, że w podobny sposób społeczne za­chowanie się głuptaków (Sulidae) związane jest z róż­nicami organizacji zdobywania pokarmu w odmien­nych typach środowiska morskiego . Prace tego rodza­ju wskazują, że selekcja złożonego zestawu współwy- stępujących przystosowań doskonale ukształtowała za­chowanie się związane ze zdobywaniem pokarmu oraz reprodukcją, tworząc wzory sprzyjające przetrwaniu — i że strategie zdobywania pokarmu są podstawowymi wyznacznikami tego systemu. Niemniej jednak, wszyst­kie te własności mogą być uważane za produkt doboru naturalnego.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply