POWSTAJĄCE TRUDNOŚCI

Trudności powstają, gdy jeden i ten sam gatunek, w zależności od cech środowiska, wykazuje wewnątrzga- tunkową zmienność organizacji społecznej. W takim wypadku ograniczyć się można do rozpatrywania bar­dziej stereotypowych aspektów życia społecznego, z po­minięciem tych, które wykazują większą elastyczność; wybór taki jest jednak decyzją arbitralną, wynikającą z osobistych poglądów badacza. Twierdzić można, że struktury społeczne składają się z zachodzących pomiędzy osobnikami interakcji, związ­ków oraz powiązań wyższego rzędu — i że tylko te socjo- behawioralne aspekty organizacji grupowej są właści­wym przedmiotem porównań między gatunkami. Gdyby tak było, o wiele łatwiej wyglądałoby nasze zadanie. W ograniczonym zakresie możemy tak robić, na przykład porównując systemy parzenia się kopytnych; szybko jednakże natrafiamy na trudności, ponieważ behawio­ralne przejawy stosunków międzyosobniczych wystę­pują w kontekście środowiskowym — który może na zachowania te wywierać istotny wpływ. Na przykład pewien rodzaj stadnego zachowania się samca antylopy gnu, usiłującego zgromadzić potencjalne partnerki, wy­stępuje w wielu różnorodnych typach przestrzennego rozkładu populacji.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply