POZIOM KULTUROWY

Poziom kulturowy ma dla człowieka pierwszorzędne zna­czenie, ponieważ „legitymizuje” istniejące wzory, przy­swojone wartości i racjonalizacje zachowania się, na ogół poprzez odnoszenie ich do wartości ostatecznych bądź absolutnych. Wartości te są często zorganizowane w systemy przekonań religijnych lub filozoficznych, wiążących człowieka z przeznaczeniem i wszechświa­tem. Zmiany w systemie przekonań mogą więc mieć po­ważny wpływ na system społeczny i działać mogą w oderwaniu od środowiska ekologicznego. Maitland Bradfield pokazuje, jak w procesie ewolucji wędrownych, osiadłych i opartych na gospodarce rolnej stylów życia szczepowego czynniki kulturowe, gospo­darcze i ekologiczne wchodzą ze sobą w systemowe in­terakcje . Tak więc rozwój wierzeń religijnych oraz matrylinearny system pokrewieństwa i własności ziemi u kobiet Pueblo w pewnych społecznościach Indian północnoamerykańskich wywodzony jest z faktu upra­wiania przez nie, w okresach sezonowo występującego życia osiadłego, poletek trawy w pobliżu czynnych w danym momencie strumieni. To z kolei jest konsekwen­cją wpływu, jaki wywiera lokalna obfitość żywności na skądinąd wędrowny styl życia członków społeczności zbieracko-myśliwskich.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply