POZNANIE REGUŁ

Oczywiście, kiedy pozna już reguły gry, zaczyna używać różnorodnych wybiegów; ich ce­lem jest podwyższenie samooceny, własnej pozycji w oczach innych, zwiększenie kontroli nad dobrami oraz osiągnięć reprodukcyjnych i ekonomicznych w wymia­nie międzypokoleniowej. W tym zakresie człowiek, pa­wian i szympans są ze sobą porównywalni, jednakże na poziomie człowieka zachowanie się zależy od relacji pomiędzy osobnikami określającymi siebie samych na różnorakie sposoby za pomocą pochodzących z okresu dzieciństwa introjekcji i związanych z nimi mechaniz­mów obronnych.W tym właśnie znaczeniu kobiety i mężczyźni są „osobami”: wnioskowanie o człowieku przez analogię ze zwierzęciem może się okazać niekompletne albo — co gorsza — naiwne, jeśli pomija się w nim jego psy- chodynamiczny i psychospołeczny rozwój.Nie są to jednak wszystkie komplikacje. Społeczny system legitymizujących wartości, który decyduje o ak­ceptacji zachowania się danej jednostki, sam stanowi zbiorowy mechanizm obronny przed zachowaniami, które na poziomie indywidualnym powodują powsta­wanie lęków przed utratą uczucia lub karą. Jak ujmuje to Talcott Parsons, systemy społeczne i indywidualne łączą się dzięki funkcjonowaniu ego, natomiast super- ego jest punktem połączenia kultury i organizacji spo­łecznej .

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply