PROBLEM Z DZIEDZINY ETYKI

pobrane
Postawiłem problem z dziedziny etyki, aby scharak­teryzować istotę socjobiologii. Socjobiologia jest okre­ślana jako nauka zajmująca się systematycznym bada­niem biologicznych podstaw wszelkiego zachowania się społecznego. Obecnie koncentruje się na społeczeń­stwach zwierząt, strukturze ich populacji, kastach i ko­munikacji, łącznie z fizjologią leżącą u podstaw adap­tacji społecznych. Dyscyplina ta zajmuje się jednak również badaniem społecznego zachowania się człowie­ka pierwotnego oraz adaptacyjnymi właściwościami organizacji społecznej współcześnie istniejących prymi­tywnych społeczeństw ludzkich. Socjologia sensu stric- to — badanie społeczeństw ludzkich na wszystkich po­ziomach złożoności — ciągle jeszcze różni się od socjo­biologii strukturalistycznym i niegenetycznym podej­ściem. Usiłuje wyjaśniać zachowanie się człowieka przede wszystkim przez empiryczny opis wyłącznie ze­wnętrznych fenotypów, a także przy pomocy niczym nie popartej intuicji, bez odwoływania się do wyjaśnień ewolucyjnych w prawdziwym, genetycznym sensie. Święci największe triumfy, tak jak kiedyś święciła je opisowa taksonomia i ekologia, kiedy dostarcza szcze­gółowych opisów poszczególnych zjawisk i ukazuje podstawowe zależności zachodzące pomiędzy zjawiska­mi a właściwościami środowiska. Taksonomii i ekologii nadano jednak w ciągu ostatnich czterdziestu lat zu­pełnie inny kształt poprzez włączenie ich do neodarwi- nowskiej teorii ewolucji — „Nowoczesnej Syntezy”, jak bywa często nazywana — w której każde zjawisko jest rozpatrywane z punktu widzenia jego znaczenia adap­tacyjnego, a następnie wiązane z podstawowymi zasa­dami genetyki populacji.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply