PUNKT WIDZENIA

Ten „intemalistyczny” punkt widzenia ma charakter interakcjonistyczny, a organizację społeczną przedstawia się w nim pizede wszystkim jako wzory interakcji.W odmiennym, bardziej funkcjonalnym podejściu społeczne zachowanie się odnoszone jest do głównych strategii biologicznie istotnych dla poszczególnych o- sobnikow — strategii łączenia się w pary i wychowania potomstwa, obrony przed drapieżnikami, zdobywania pokarmu.(„.)Dokładne zbadanie procesów społecznych decydują­cych o biologicznym sukcesie osobników w populacji ujawnia, że obok głównych strategii życiowych wystę­pować mogą mne, trudniej uchwytne procesy behawio­ralne. Samce naczelnych, na przykład, poprzez fortele społeczne manipulują innymi, by podnieść swój status i/lub zwiększyć prawdopodobieństwo zdobycia part­nerki. Wiele z tych procesów występuje przypuszczal­nie tylko lokalnie, stanowiąc tym samym część trady­cyjnego zachowania się konkretnej populacji. W pew­nym sensie są one zaczątkami kulturowych przemian i historii. Musimy zdawać sobie sprawę, że w stosunku do spo­łecznych organizacji takich wyższych kręgowców, jak prowadzące życie stadne długonogie drozdy tropikalne leny słonie, lemury, pawiany czy małpy człekokształ­tne, stosować można wiele różnych perspektyw, z któ­rych żadna me ogarnia całości i które muszą występo­wać łącznie.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply