ROZWÓJ CECH GENETYCZNYCH

Podobnie rozwój cech genetycznych, stanowiących podstawę inteligencji (le­żącej u podłoża umiejętności społecznych potrzebnych dla modyfikowania i umacniania hierarchii, dla łago­dzenia antagonizmów etc.), przebiega przypuszczalnie w sposób, który nie jest niezależny od warunków śro­dowiskowych.Tak więc, ogólnie rzecz biorąc, zwierzęta reagują bezpośrednio na zmiany środowiska poprzez zmianę zachowania się. W związku ze zmianami w naturalnych układach wzmocnień wytwarzają również nowe wzory nabytych zachowań, które stają się podstawą złożonych tradycji dotyczących interakcji. Tradycje z kolei tworzą środowisko społeczne, które, wraz z otoczeniem fizycz­nym, wpływa na dobór zmian struktury genetycznej. Te zestawy czynników przyczynowych są więc „zagnież­dżone” jeden w drugim w wysoce metodyczny sposób. Pomiędzy ich wpływami na zachowanie się występuje wyraźna współzależność, tak że — bez niezwykle dro­biazgowej analizy — trudno ocenić, jaką wagę należy przypisać każdemu z nich w procesie wyjaśniania. Nie dokonano analizy systemów społecznych, która stano­wiłaby rozwiązanie tego problemu; czynione są jednak już pierwsze kroki w tym kierunku: buduje się użytecz­ne modele i podejmuje wartościowe próby opracowań na małą skalę, dotyczących jednego, konkretnego ga­tunku  .

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply