SYSTEM WARTOŚCI

Dokonywać „introjekcji” syste­mu wartości rodziców i tą drogą dostosowują się do oczekiwań społecznych swojego otoczenia. Jest to jed­nak kosztowne i wymaga utrzymania w aktywności mechanizmów nastawionych na obronę przed wyparty­mi, lecz ciągle odżywającymi tendencjami. Kiedy dziec­ko dorasta i wchodzi w związek seksualny, powtarza się sytuacja zależności podobna do tej, jaka występo­wała w jego relacjach z matką. W tej przede wszystkim dziedzinie ujawniają się ponownie wczesne lęki i naby­te w dzieciństwie mechanizmy obronne. Tak powstaje zjawisko przeniesienia.Człowiek posiada zazwyczaj zasób nawykowych reakcji na doznawane frustracje. Wprawdzie z jednej strony reakcje te stanowią umiejętność „dawanie sobie rady”, z drugiej ujawniają potrzebę przedarcia się przez wyparte treści w celu rozładowania nie rozwiąza­nych konfliktów z okresu dzieciństwa. „Pozaświado- mość” tego rodzaju jest niepowtarzalnym, wyłącznie u człowieka występującym zjawiskiem i jej moc tworze­nia i kształtowania życia jest wręcz niewiarygodna.Osobnik ludzki jest wysoce wrażliwą istotą; ustosun­kowuje się do siebie, ocenia swoje zachowanie porów­nując się z innymi i modyfikuje lub ukrywa wiele ze. swoich motywacyjnych impulsów, by utrzymać swoją społeczną pozycję.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply