U OBU GATUNKÓW

U obu gatunków zwierząt spotykamy duże grupy, w skład których wchodzą oddzielne jednostki drugiego typu (zawierające jednego samca) oraz dodatkowa po­pulacja samców nie pełniących funkcji reprodukcyj­nych. Zwierzęta obu gatunków śpią na skałach lub ur­wiskach i rozpraszają się w terenie podczas codzienne­go żerowania. Na pierwszy rzut oka istnieje więc mię­dzy nimi strukturalne podobieństwo. Jednostki zawie­rające jednego samca występują również u patasa (hu­zara zwykłego), co powodowało, że w dawniejszych pracach łączono go z pawianem płaszczowym i dżeladą. Ale w przypadku patasa jednostki reproduktywne po­ruszają się po bardzo dużych, odrębnych areałach i nie jednoczą się w stada. Dalsza analiza wskazuje, że w gruncie rzeczy podobieństwo pomiędzy tymi trzema ga­tunkami dotyczy przede wszystkim ich trybu życia — naziemnego, a nie nadrzewnego, prowadzonego na otwartej przestrzeni. Jednostki reproduktywne zawie­rające jednego samca występują i u innych gatunków.Bardzo podobne społeczne zachowanie się wykryć moż­na u naziemnych zwierząt żyjących w lasach, takich jak mandryl Mandrillus leucophaeus, a być może tak­że inny mandryl, Mandrillus sphinx. Również u dalej spokrewnionych ze sobą małp wąskonosych, jak langury i niektóre koczkodany, występują zbliżone struktury społeczne. W tym przypadku odmienność taksonomicz­na jest wyraźna, ponieważ systemy sygnałów, budowa ciała i głosy tych nadrzewnych zwierząt różnią się od siebie bardziej niż u bliżej ze sobą spokrewnionych ga­tunków naziemnych.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply