U WIELU GATUNKÓW

U wielu gatunków młode samce wyłączone są z grup reproduktywnych i w środowisku gorszym od optymalnego często mają wyższy współczynnik śmier­telności. Ponowne wejście w społeczność reproduktyw- ną jest nierzadko związane ze skomplikowanymi, beha­wioralnymi mechanizmami powstawania więzi między- osobniczych, społecznymi fortelami czy przemocą. Dynamika społeczna jest rezultatem: (1) procesów demograficznych, uwarunkowanych zmianami stosun­ku liczebności grupy do zasobów, wliczając w nie do­stępność partnerów seksualnych, oraz (2) procesów be­hawioralnych, dzięki którym zaspokajane są potrzeby płciowe i/lub tworzą się więzi międzyosobnicze — na ogół wbrew istniejącej strukturze władzy narzucanej, być może, na zasadzie współpracy przez aktualnie uczestniczących w reprodukcji osobników, zazwyczaj samców. Wreszcie (3), dynamika społeczna związana jest z międzypokoleniową wymianą starszych osobni­ków na młodsze w ramach istniejących struktur i/lub z rozpraszaniem się i tworzeniem nowych, reproduktyw­nych jednostek społecznych przenoszących się na nowe tereny. Prawdopodobne jest, że w obu procesach poja­wi się współzawodnictwo, jako że zasoby żywnościowe i dostępność partnerów seksualnych często są ograni­czone.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply