W PEWNYCH WARUNKACH

W pewnych warunkach wkład ten dokonany być musi przez oboje rodziców, w innych wkład samców — które dążą do maksymalizacji ilości zapłodnień, a nie czasu poświęconego na wychowanie — jest o wiele mniejszy niż wkład samic. Strategie te mogą być inter­pretowane jako rodzaje przystosowania, co w żaden sposób nie jest sprzeczne z zasadami neodarwinizmu. Elastyczne reagowanie na ekologiczną różnorodność wskazuje na taką adaptacyjność zachowania się, która pozwala osobnikom łączyć się ze sobą na odmienne spo­soby w różnych częściach zamieszkiwanego przez nie te­renu. Przy tego rodzaju porównaniu zmierza się ku jed­noczesnemu uwzględnieniu zmiennych i wewnętrznych, i zewnętrznych oraz ku wykazaniu, w jaki sposób zmiany ich wartości powodują powstawanie zmian sy­stemowych; uwagę kieruje się w tym wypadku na róż­norodność sposobów kontrolowania wzorów rozkładu przestrzennego. Określenie odpowiednich zmiennych środowiskowych jest jednym z wątków takiej analizy. Inne zagadnienie, dotychczas mało zbadane, to mecha­nizmy odpowiedzialne za indywidualne i grupowe re­akcje zwierząt.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply