WPŁYW CZYNNIKÓW

Rozkład przestrzenny wyznaczają zarówno czynniki zewnętrzne, jak i wewnętrzne. Czynnikami zewnętrz­nymi są: rozmieszczenie miejsc żerowania, dostępność zdobywanego pożywienia, występowanie miejsc nada­jących się na kryjówki, legowiska i teren gniazdowania.Czynniki wewnętrzne mają charakter behawioralny są nimi na przykład: nasilenie tendencji stadnych, wza­jemna nietolerancja powodująca powstawanie teryto­riów czy reakcje behawioralne na zmiany w wydzie­laniu wewnętrznym jako rezultat sezonowo występu­jących okresów płodności. Rozkład przestrzenny jest więc topograficznym przejawem interakcji tych czynni­ków w czasie i przestrzeni.Perspektywa B dotyczy procesów, które mają wpływ zarówno na spójność wzoru rozkładu przestrzennego, jak i na zachodzące w nim zmiany. Stosując tę perspek­tywę mamy do czynienia z siecią komunikacyjną, pro­cesami zalotów, formowania się więzi i łączenia się w pary, praktykami wychowawczymi danego gatunku o- raz rolą, jaką odgrywają w nich przedstawiciele obojga płci, warunkami występowania agresji i sposobami jej opanowywania czy wreszcie ze złożonymi procesami, w wyniku których stare osobniki zastępowane są młod­szymi. Lorenz zajmował się w szeregu prac sygnałami używanymi do redukowania agresji przeciwnika — wa­żnym czynnikiem w ewolucji mechanizmów rywalizacji o    teren i rywalizacji seksualnej, w których wykorzysty­wane są pokazy siły (threat displays), a nie destrukcyj­nej przemocy.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply