WYJAŚNIENIE ZASAD

Póki psychologia zajmować się będzie czynnikami wpływającymi na za­chowanie się jednostki, socjologia zachowaniem się społecznym, a biologia ewolucyjna i fizjologia struktu­rą organizmów żywych, możemy traktować człowieka albo jako psyche, albo jako socius, albo jako organizm, zależnie od przyjmowanego punktu widzenia. Niewielu autorów zdobyło się na to, by zająć się, choć nie bez oporów, współzależnościami cybernetycznymi i dyna­miką całości. Są między nimi: G. H. Mead, L. von Bertalanffy, Talcott Parsons, J. Piaget i Herbert Marcuse. Tylko przy zastosowaniu takiego podejścia wnioskowa­nie na podstawie zachowania się zwierząt o własnoś­ciach człowieka może mieć „odniesienie” do proble­mów, przed którymi staje człowiek współczesny. Cała reszta ma charakter czysto akademicki: stanowi mate­riał odpowiedni jako pomoc w zrozumieniu historii czy lektura podstawowa na uniwersytecie, ale pozbawiony praktycznej wartości. Wyjaśnienie zasad rządzących organizacjami spo­łecznymi zwierząt i wnioskowanie na tej podstawie o społeczeństwie ludzkim zależy od poznania zarówno procesów, które odgrywają rolę w społecznej struktura- lizacji populacji, jak i poziomów przyczynowych, de­terminujących zachowanie się w ramach istniejących struktur społecznych.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply