ZBIOROWE MECHANIZMY

pobrane (1)
Odzwierciedlają one zbiorowe mechanizmy regulacji społecznej i behawio­ralnej, które pozostają w ścisłej zależności od osobis­tych potrzeb i mechanizmów obronnych jednostek. Jeśli etologia społeczna ma obejmować swoim za­kresem człowieka, niezbędne jest zbadanie zarówno implikacji niepowtarzalności człowieka, jak i danych świadczących o jego zwierzęcym dziedzictwie. Złożo­ność rozważanych tu problemów jest oczywista; jeżeli jednak wnioskowanie o człowieku z danych o zwierzę­tach ma stracić swój cząstkowy charakter, niezbędne jest znaczne rozszerzenie zakresu stosowanych obecnie podejść. Jednym ze sposobów osiągnięcia tego celu jest reorganizacja większości uniwersyteckich zajęć po­święconych naukom behawioralnym w sposób, który pozwoli na uwzględnienie podnoszonych tu proble­mów; dzięki temu studenci będą mogli lepiej poznać współzależności i implikacje współczesnej etologii, so­cjologii, fizjologii i genetyki. Spodziewać się można, że poprawa poziomu nauczania przyczyni się do szybkie­go rozwoju tych dziedzin. Camus powiedział, że jedynym poważnym proble­mem filozoficznym jest samobójstwo. Jest to niesłuszne stwierdzenie, nawet w zamierzonym, ścisłym sensie. Biolog zajmujący się problemami fizjologii i historii ewolucji zdaje sobie sprawę, że samopoznanie jest ograniczane i kształtowane przez kontrolujące emocje ośrodki w podwzgórzu i układzie rąbkowym (limbicz- nym) mózgu.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply