ZBLIŻONE TYPY STRUKTURY

Zbliżone typy struktury społecznej powstawać mogą jako rezultat odmiennych typów społecznej dyna­miki; stąd w rozpatrywaniu analogii i homologii po­między organizacjami społecznymi wymagana jest wie­dza dotycząca zarówno struktury, jak dynamiki. Tego rodzaju różnice powstawać mogą, na przykład, jako wynik ogólnej konwergencji związanych z rozmieszcze­niem zasobów wzorów rozkładu przestrzennego i gru­powania się, która rozwija się pomimo dużych rozbież­ności na poziomie interakcji i stosunków społecznych. Te ostatnie rozbieżności mogą być wynikiem odmien­nego dziedzictwa filogenetycznego.Synteza etologii naczelnych i antropologii spo­łecznej już dziś zapewnia względnie szerokie spojrzenie na sposób rozwoju ludzkich organizacji społecznych. Jednakże pojawienie się w przypadku człowieka pozio­mu kulturowego prowadzi do złożoności, którą tylko niewielu badaczy rozpatrywało w powiązaniu z etolo­gią. Rodzi się tu problem: jak dalece uproszczone wnio­skowanie o człowieku z danych dotyczących zwierząt może mieć znaczenie szersze niż czysto akademickie.Sprawa ta podnoszona była w ostatniej części, w której skupialiśmy się na niepowtarzalności istoty ludz­kiej, a nie na łączącej człowieka ze zwierzętami ewolu­cyjnej ciągłości zachowania się. Człowiek posiada nie­powtarzalną, powstałą na drodze introjekcji tożsamość, a międzyludzkie interakcje związane są z wzajemnymi związkami takich tożsamości. Kształtowanie się tożsamości uzależnione jest od wypracowania kodu werbal­nego, kodeksów moralnych i prawnych oraz powolnego rozwoju indywidualnego zachowania się w zorganizo­wanym przez nie kontekście społecznym. Język i ko­deksy te nie są jednakże niezależne od siebie, ani też nie mają arbitralnego charakteru.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply