ZŁOŻONE TRADYCJE

Stopień, w jakim różni się makak ja­poński od berberyjskiego, sugeruje, że przyczyną różnic między nimi jest odmienność genetyczna. Nie jest to je­dnak pewne. Wiemy, że złożone tradycje zachowania się u makaków mogą rozwinąć się w związku z przy­padkowymi sytuacjami wzmacniającymi, które jako ta­kie są wynikiem zbiegu okoliczności. Mycie ziemnia­ków i pływanie rozwinęły się w pewnej populacji wys­powej japońskiego makaka wskutek tego, że na linii brzegu podrzucano im pożywienie. Czynił tak pewien badacz, dla którego była to jedna z metod prowadzenia obserwacji; niewiele miało to wspólnego z naturalną historią zamieszkiwanej przez małpy wyspy. Podobnie rzecz może się mieć ze źródłami lokalnych tradycji wy­stępujących gdzie indziej. Przypadkowe powiązania międzyosobnicze mogą zrodzić społeczną sytuację wzmacniającą, która jest nowa i wyjątkowa dla danej grupy. To z kolei może mieć wpływ na inne osobniki; wytworzony może zostać wzór reagowania, który roz­przestrzeni się po demie. Przewidywać można, że osob­nicze reakcje na tak wytworzoną tradycję będą różno­rodne i że w zmienionych warunkach społecznych nie­które osobniki wykażą wyższą sprawność reprodukcyj­ną niż inne. Presja selekcji społecznej, odmienna od tej, która działała przed wytworzeniem tradycji, może więc spowodować dobór innych cech motywacyjnych zwią­zanych ze sprawnością reprodukcyjną. Oznacza to, że częstość, z jaką pojawiać się będą określone uzewnętrz­nienia mechanizmów motywacyjnych, interakcje mię­dzyosobnicze i wzory związków, zacznie przybierać dla różnych populacji rozbieżne wartości.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply