ZWIĄZEK MIĘDZY EWOLUCJĄ

Jasne jest teraz, że rozpatrując sposób, w jaki zmie­nia się wraz z upływem czasu organizacja społeczna, należy brać pod uwagę szereg różnych procesów. Co więcej, mimo że procesy te przebiegają równolegle, mają one odmienne tempo. W moich poprzednich pra­cach starałem się niektóre z tych zazębiających się pro­cesów wyodrębnić . Tu przedstawiam je ponownie. W ich skład wchodzą:Zmiany poziomu indywidualnej aktywności oraz gospodarki czasem i energią, uwarunkowane stopnio­wymi przesunięciami w dostępności zasobów środowis­kowych. Zmiany te mają wpływ na wydatkowanie cza­su i energii, na zachowania związane ze stosunkami społecznymi bądź też na zachowania związane z oto­czeniem nieożywionym. Zmiany naturalnych układów wzmocnień związanych z potrzebami osobnika narzu­cają zróżnicowane wzory wyuczonego zachowania się.Zmiany rozmieszczenia zasobów mogą wywoły­wać przekształcenia układów przestrzennych grup i poszczególnych osobników. Współzawodnictwo i naby­wanie umiejętności radzenia sobie ze współzawodnika­mi powoduje powstawanie różnic w rozmieszczeniu i stosunkach międzyosobniczych. Różnice te mogą na­brać stosunkowo trwałego charakteru, stać się trady­cjami. To, czego uczy się osobnik, odnosić się będzie do zaspokajania potrzeb w sposób, który bardzo przypo­mina przystosowawcze zachowania się powstałe w re­zultacie naturalnego doboru cech genetycznych.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply